• بوی مشابه:
    Terre d’Hermes Hermès
  • رایحه: تلخ، گرم