• رایحه مشابه: LALIQUE ecro noier
  • طبع: گرم و تلخ