• رایحه مشابه: Chanel
    Bleu de Chanel
  • طبع : خنک و تلخ