بوی مشابه: Aqua Women ROCHAS

رایحه: خنک و شیرین، گلی